Tło sytuacji

Forest Stewardship Council (FSC) promuje odpowiedzialną gospodarkę leśną, która jest przyjazna dla środowiska, sprawiedliwa społecznie i opłacalna ekonomicznie, wyznaczając najwyższe standardy gospodarki leśnej na całym świecie.

FSC jest obecne w Polsce od wielu lat. Do połowy 2022 r. certyfikację w systemie FSC w Polsce posiadało 15 z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – łącznie niemal 6,7 mln ha z ok. 7,2 mln ha powierzchni leśnej zarządzanej przez Lasy Państwowe. W ostatnich miesiącach sześć regionalnych dyrekcji (RDLP w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Radomiu i Pile) zdecydowało się na zaprzestanie certyfikacji FSC. Stało się tak pomimo rozpoczętego w listopadzie 2022 r. dialogu pomiędzy FSC International a Lasami Państwowymi, a także udzielonego przez FSC odstępstwa, które umożliwia wznowienie certyfikatu bez podpisania najnowszej wersji umowy licencyjnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej FSC.

Lasy Państwowe zgłosiły FSC obawy dotyczące niektórych postanowień umowy licencyjnej i podzieliły się uwagami na temat Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej, który jest obecnie poddawany rewizji. Krajowe standardy FSC są opracowywane przez ekspertów, którzy biorą pod uwagę perspektywy wielu grup interesariuszy i dostosowują je do lokalnych warunków. Najnowszy projekt krajowego standardu dla Polski uwzględnia wiele uwag Lasów Państwowych i innych interesariuszy zaangażowanych w ten proces.

Aktualny status rozmów

30 czerwca 2023 r. FSC spotkało się z władzami i przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w celu omówienia kwestii związanych z postanowieniami umowy licencyjnej oraz rewizją krajowego standardu gospodarki leśnej.

Ze strony FSC w spotkaniu uczestniczył Kim Carstensen, Dyrektor Generalny FSC International, inni eksperci oraz przedstawiciele FSC Polska. Podczas spotkania wyjaśniono reprezentantom Lasów Państwowych zapisy umowy licencyjnej, co do których zgłaszali oni uwagi. Postęp został osiągnięty w zakresie niektórych zapisów umowy licencyjnej i obie strony uzgodniły kolejne kroki, które każda ze stron powinna podjąć w celu osiągnięcia porozumienia.

Jeśli chodzi o rewizję standardu, FSC przedstawiło aktualny status tego procesu i harmonogram dalszych prac. Przedstawiciele Lasów Państwowych wykazali zainteresowanie ostatnim projektem standardu krajowego, który został przekazany FSC International do oceny formalnej.

FSC Polska zaprosiło Lasy Państwowe, które aktywnie uczestniczyły w procesie rewizji standardu, do udziału w webinarium w sierpniu 2023 r., podczas którego przedstawione zostaną wyniki ostatnich konsultacji społecznych oraz treść ostatniego projektu standardu.

Z niecierpliwością czekamy na udział różnych interesariuszy - w tym przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i poszczególnych jednostek Lasów Państwowych w naszym nadchodzącym webinarium – powiedział Kim Carstensen, Dyrektor Generalny FSC International, po spotkaniu. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w duchu dialogu. Wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań jest kluczowym elementem współpracy, a dyskusje takie jak ta są bardzo pomocne w tym procesie. Doceniamy wieloletnią współpracę z Lasami Państwowymi i ich wkład w rewizję standardu gospodarki leśnej FSC dla Polski – dodał.

FSC zapewnia o niezmiennej gotowości na dalszy otwarty i konstruktywny dialog z Lasami Państwowymi w celu wspólnego wspierania odpowiedzialnych praktyk leśnych w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na dalsze postępy w tych dyskusjach, aby kontynuować naszą wieloletnią współpracę.