1. 20.05.2020 Oświadczenie FSC w sprawie nieprawdziwych informacji

  EDIT: po naszej interwencji nieprawdziwe informacje dotyczące FSC zostały usunięte w dniu 26.05.2020. 

  W związku z publikacją artykułu "Jesteśmy z Lasem Miejskim już rok" na stronie internetowej Fundacji Las Naturalny, FSC International wydało oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w tym artykule.

  Poniżej publikujemy oświadczenie w wersji angielskiej oraz polskiej.

 2. 17.04.2018 Oświadczenie FSC w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego Puszczy Białowieskiej

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że zwiększona wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo Unii Europejskiej. W swoim wyroku ETS orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z tzw. Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.

  Po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wprowadził jako środek zapobiegawczy,  w lipcu 2017 r. nakaz natychmiastowego wstrzymania wycinki w nadleśnictwach Browsk, Białowieża i Hajnówka, FSC uważnie śledziło wydarzenia związane z działaniami Komisji Europejskiej i polskich władz.

  W świetle wyroku ETS polskie władze muszą teraz zapewnić, że nie dojdzie do dalszego łamania unijnych dyrektyw w Puszczy Białowieskiej. W rezultacie, i aby zagwarantować, że żadne nielegalnie pozyskane drewno z tego obszaru nie wejdzie do łańcucha dostaw certyfikowanego w systemie FSC, organizacja FSC zastrzega sobie prawo do rozważenia nowych środków w ramach naszej Polityki dla Stowarzyszenia Organizacji z FSC, w przypadku gdyby przyszłe dowody potwierdziły, że polskie władze nie przestrzegają wyroku ETS .

  Przypominamy, że chociaż obszary leśne, których dotyczyła wycinka, nie są certyfikowane w systemie FSC, nasza organizacja zastosowała podejście przezornościowe w sierpniu 2017 r., zmieniając oznaczenie ryzyka dla kategorii 1 drewna kontrolowanego (drewno pozyskane nielegalnie) dla drewna pochodzącego z tych trzech nadleśnictw na „ryzyko określone". Wynikało to z faktu, że status niskiego ryzyka w ramach Krajowej Oceny Ryzyka dla Polski dla drewna kontrolowanego w tej kategorii nie mógł być w dalszym ciągu potwierdzony w tych trzech nadleśnictwach, ponieważ po wprowadzeniu środka tymczasowego przez ETS nie było wystarczających dowodów, aby był on respektowany przez odpowiednie polskie władze w tamtym czasie.

  FSC zdaje sobie również sprawę z wyzwań, jakie stoją przed polskimi władzami wobec sytuacji w Puszczy Białowieskiej i rozumie, że osiągnięcie konsensusu sprzyjącego stworzeniu wspólnego planu satysfakcjonującego dla wszystkich, ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania tego problemu. W tym celu FSC pozostaje otwarte na współpracę na drodze dialogu z polskimi władzami i innymi zainteresowanymi stronami.

   

  Oświadczenie w jęz. angielskim dostępne jest na stronie FSC International: https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2082 

 3. 31.08.2017 Oświadczenie FSC w sprawie sporu dotyczącego Puszczy Białowieskiej pomiędzy Unią Europejską a Polską

  Forest Stewardship Council (FSC) z uwagą śledzi działania Komisji Europejskiej i władz Polski w zakresie związanym z wycinką drzew w części Puszczy Białowieskiej.

  Mimo że obszary leśne, których dotyczy wycinka drzew, nie są certyfikowane w systemie FSC, nasza organizacja jest zaniepokojona potencjalnymi negatywnymi skutkami, jakie mogą mieć zwiększone cięcia sanitarne uznane przez polskie władze za niezbędne, dla istniejących lasów o szczególnej wartości ochronnej (HCV - High Conservation Value) w nadleśnictwach: Browsk, Białowieża i Hajnówka.

  Nakaz natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej wydany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, że istnieje ryzyko, iż dalsza wycinka drzew w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej stanowić może naruszenie prawodawstwa UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. W powyższej sprawie FSC zwróciło się do władz zarządzających Lasami Państwowymi w Polsce o dostarczenie informacji na temat wycinki w tym regionie, aby ocenić, czy materiał pochodzący z tego obszaru mógłby nadal spełniać wymogi FSC dla drewna kontrolowanego.

  W ramach środka ostrożności, FSC zaleciło jednostkom certyfikującym poinformowanie  ich klientów (posiadaczy certyfikatu) o zwiększonym ryzyku nie spełnienia wymagań kategorii 1[1] i 3[2] dla drewna kontrolowanego, przez drewno pochodzące z nadleśnictw: Browsk, Białowieża i Hajnówka.

  Biorąc pod uwagę obecny zakaz wycinki i podejście przezornościowe w celu uniknięcia nieakceptowalnych źródeł, FSC zaleca, aby materiał pochodzący z tych obszarów nie był używany jako materiał kontrolowany, ani sprzedawany z oświadczeniem Drewno Kontrolowane FSC. Dalsze rekomendacje dotyczące oceny ryzyka dla drewna kontrolowanego dla Polski będą uzależnione od rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a władzami polskimi.

  FSC będzie nadal ściśle monitorować rozwój tej sytuacji, a wszelkie oficjalne zmiany niniejszej oceny zostaną odpowiednio zakomunikowane.

  *1 Drewno pozyskane nielegalnie

  *2 Drewno pozyskane z lasów, których szczególna wartość ochronna jest zagrożona w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej.