Korzyści społeczne

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dla ponad 25 procent światowej populacji ludzi lasy źródłem utrzymania, leków, paliwa, żywności i schronienia.

ludzie
 • Zapewnienie, że prawa społeczności zależnych od lasów są traktowane priorytetowo, jest dla nas naprawdę ważne. Posiadacze certyfikatów FSC muszą więc spełniać określone wymagania dotyczące praw ludności rdzennej, praw lokalnych społeczności oraz praw pracowników.

  Ludność rdzenna

  Ludność rdzenna stanowi około 5% światowej populacji. Zidentyfikowano około 5000 różnych grup zaliczanych do ludności rdzennej – mają one zwykle (lub miały) własny język, kulturę i tradycje, na które wpływ miały ojczyste tereny ich przodków. Wiele z tych rdzennych ludów żyje i pracuje w lasach lub na otaczających je gruntach – są więc bardzo ważne dla FSC. Aktywnie wspieramy prawa ludności rdzennej. Prawa te są traktowane priorytetowo w Zasadzie nr 3 z Zasad i Kryteriów FSC, która to zasada wymaga od wszystkich właścicieli i zarządców lasów posiadających certyfikat FSC identyfikacji i przestrzegania praw ludności rdzennej do własności ziemi, użytkowania gruntów, dostępu do zasobów.

 • Zapewnienie, że prawa społeczności zależnych od lasów traktowane priorytetowo, jest dla nas naprawdę ważne. Posiadacze certyfikatów FSC muszą więc spełniać określone wymagania dotyczące praw ludności rdzennej, praw lokalnych społeczności oraz praw pracowników.

  Drobni właściciele ( z ang. smallholders)

  Termin „drobni właściciele” obejmuje właścicieli/zarządców lasów SLIMF, w tym również społeczności lokalne i tradycyjne oraz ludność rdzenną. Termin SLIMF (z ang. small or low-intensity managed forests) odnosi się do lasów o niewielkich rozmiarach lub lasów o niskiej intensywności użytkowania. Ze względu na swoje szczególne cechy, takie jak m.in. wielkość gruntu, rodzaj własności, drobni właściciele czasami mają trudności z zarządzaniem swoimi lasami w sposób zrównoważony i opłacalny, co utrudnia przestrzeganie wymogów FSC. Konkretne wyzwania, przed którymi stają drobni właściciele, są związane nie tylko z wymogami certyfikacji FSC, ale także z dostępem do rynków. Niektóre z dotychczas dostarczonych przez FSC rozwiązań obejmują uproszczone wymagania, mechanizmy wspierające, takie jak certyfikacja grupowa lub fundusze specjalne, a także specjalne etykiety produktowe i kampanie marketingowe, które pomagają w tworzeniu i utrzymywaniu łańcuchów dostaw.

 • Zapewnienie, że prawa społeczności zależnych od lasów traktowane priorytetowo, jest dla nas naprawdę ważne. Posiadacze certyfikatów FSC muszą więc spełniać określone wymagania dotyczące praw ludności rdzennej, praw lokalnych społeczności oraz praw pracowników.

  Prawa pracowników

  FSC kładzie duży nacisk na zabezpieczenie praw pracowników poprzez włączenie podstawowych wymagań dotyczących tych praw do systemu – zarówno certyfikacji gospodarki leśnej, jak i certyfikacji łańcucha dostaw. Wymogi te obejmują m.in. skuteczne zniesienie pracy dzieci, eliminację wszelkich form pracy przymusowej, eliminację dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, poszanowanie wolności zrzeszania się oraz skuteczne uznanie prawa do rokowań zbiorowych.

  Zasada nr 2 Zasad i Kryteriów FSC jest poświęcona ochronie pracowników poprzez przestrzeganie ich praw oraz utrzymanie lub zwiększanie ich dobrobytu społecznego i ekonomicznego.

Together We Are FSC - SDG2 ZERO HUNGER

Together We are FSC - SDG3 GOOD HEALTH AND WELL BEING

Together We are FSC - SDG4 QUALITY EDUCATION