FSC reguluje kwestię pestycydów

System FSC na bierząco aktualizuje informacje dotyczące tego zagadnienia i wypracował politykę pestycydową. Dokument ten uszczegóławia stosowanie pestycydów na obszarach leśnych. Długofalowym celem wypracowanej polityki pestycydowej jest znaczne ograniczenie stosowania pestycydów i ich całkowita eliminacja ze stosowania w lasach. Polityka ta wspiera zarządców w podejmowaniu decyzji o zastępowaniu bardzo szkodliwych substancji przez substancje o coraz mniejszej szkodliwości i jednocześnie podobnym efekcie działania.

Zarządcy lasów mogą stosować pestycydy, jednak powinny być w odpowiednio dobrane zgodnie ze skalą, intensywnością i ryzykiem wynikającym z działalności organizamów szkodotwórczych.

Elementem polityki pestycydowej jest też dokument kategoryzujący pestycydy zgodnie z ich szkodliwością, zawierający w sobie m.in. listę pestycydów zabronionych przez FSC. Dodatkowo zarządca lasu ma obowiązek sporządzenia Oceny Ryzyka Środowiskowego i Społecznego dla używanych pestycydów. Najważniejszymi elementami Oceny są: wykazanie pestycydów lub zabiegów alternatywnych, wskazanie obszaru stosowania pestycydów, uwzględnienie ich szkodliwości na danym, charakterystycznym obszarze, wykazanie środków łagodzących wobec potencjalnych społecznych lub środowiskowych szkód. Weryfikacją poprawności przygotowanych Ocen zajmują się akredytowane jednostki certyfikujące odpowiedzialną gospodarkę leśną.

PESTYCYDY ŚCIŚLE REGULOWANE

Stosowanie pestycydów i ochrony przed szkodnikami w lasach jest przedmiotem szerokiej debaty. Dla FSC zasadnicze znaczenie ma posiadanie jasnej polityki dotyczącej pestycydów oraz jej aktualizacja w obliczu zmieniających się warunków globalnych i nowych technologii. Krótko mówiąc, nasza polityka pestycydowa określa nasze zobowiązanie do zapewnienia, że:

  • stosowanie wysoce niebezpiecznych pestycydów (WNP) w lasach z certyfikatem FSC jest ograniczone i odpowiedzialnie zarządzane, gdy nie ma alternatywy
  • stosowanie najbardziej niebezpiecznych pestycydów syntetycznych jest wyeliminowane.

Polityka jest regularnie poddawana rewizji i za pomocą przejrzystej procedury uwzględnia zarówno różnice globalne, jak i potrzeby społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

BAZA ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ

Jednym z zadań FSC jest wspieranie posiadaczy certyfikatów w celu stopniowego wycofywania się ze stosowania Wysoce Niebezpiecznych Pestycydów. W tym celu FSC stworzyło bazę danych, w której zainteresowane strony znajdą alternatywne strategie, praktyki i produkty, które były dotychczas stosowane przez zarządzających lasami.

Te alternatywne rozwiązania zostały wybrane zgodnie z zasadą 3R: Reduction (redukcja), Replacement (zastąpienie) , Removal (usunięcie), a ostatecznym celem jest rezygnacja ze stosowania WNP.

LINK DO BAZY: TUTAJ

FSC-POL-30-001 V3-0 Polityka pestycydowa FSC.pdf
PDF, Size: 932.96KB

POLITYKA PESTYCYDOWA FSC (FSC-POL-30-001 V3-0)

Polityka pestycydowa FSC określa podejście FSC do kwestii zarządzania stosowaniem pestycydów syntetycznych w jednostkach gospodarowania posiadających certyfikat FSC, zgodnie z kryterium 10.7 FSC-STD-01-001 V5-2 Zasady i kryteria FSC, które wymaga między innymi zastosowania zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

 

FSC-POL-30-001 - wersja angielska (nadrzędna)

FSC-POL-30-001a V3-0 EN FSC Wykaz wysoce niebezpiecznych pestycydów wg FSC.pdf
PDF, Size: 1.66MB

WYKAZ WYSOCE NIEBEZPIECZNYCH PESTYCYDÓW WG FSC (FSC-POL-30-001A)

W tym dokumencie wymieniono pestycydy syntetyczne, które spełniają wskaźniki i progi określone w Załączniku 1 do FSC-POL-30-001 V3-0 Polityka pestycydowa FSC, co oznacza, że system FSC uznaje je za wysoce niebezpieczne i klasyfikuje jako zakazane, objęte ścisłymi ograniczeniami lub ograniczeniami.

 

FSC-POL-30-001A - Wersja angielska (nadrzędna)

Interpretacje FSC International dot. ram normatywnych dla certyfikacji gospodarki leśnej

Uwaga! dokument jest na bieżąco aktualizowany przez FSC, dlatego obowiązuje tylko w wersji angielskiej: Interpretations Forest Management

Interpretacje dotyczące nowej Polityki pestycydowej (INT-POL-30-001_07, INT-POL-30-001__08, INT-POL-30-001_09) znajdują się na stronach 12-15.

Dodatkowe dokumenty

Drzewo decyzyjne w ramach polityki pestycydowej.pdf
PDF, Size: 236.90KB
FAQ FSC Pesticides Policy V3-0 _wersja z 12 listopada 2019.pdf
PDF, Size: 290.13KB
Odpowiedzi na pytania dot. polityki pestycydowej FSC_dokument pomocniczy Krajowi Reprezentanci FSC w Polsce_v3.pdf
PDF, Size: 9.06MB