Korzyści dla przyrody

Lasy są niezwykle istotne nie tylko dla ludzi, ale także dla reszty organizmów żyjących na naszej planecie. Dbając o lasy, zachowujemy jeden z naszych najlepszych mechanizmów obronnych przed zmianami klimatu.

Forest
 • Mushroom

  Lasy są domem dla wielu endemicznych i zagrożonych wyginięciem gatunków. W lasach znajdujemy rośliny lecznicze, żywność i inne niedrzewne produkty leśne.

  FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Certyfikacja przyczynia się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.

  Standardy gospodarki leśnej FSC uwzględniaja troskę o środowisko i charakterystyczne walory przyrodnicze lasów. Przyczyniają się do ochrony wód, wspomagają typowanie starodrzewów istotnych do tworzenia się martwego drewna, zapobiegają utracie naturalnej pokrywy leśnej i zakazują użycia wysoce niebezpiecznych pestycydów.

  FSC poprzez unikalne narzędzia promuje odpowiedzialną przyrodniczo gospodarkę leśną.

  Nienaruszone Krajobrazy Leśne

  Jednym z takich narzędzi jest wyznaczanie ogromnych połaci lasu, w których w ostatnich dziesięcioleciach nie doszło do intensyfikacji gospodarki leśnej oraz rozwoju infrastruktury. Takie obszary nazywamy Nienaruszonymi Krajobrazami Leśnymi (z ang. Intact Forest Landscape, IFL). IFL w większości są to gęste lasy, w których zachodzą niezakłócone, naturalne procesy. Oprócz lasów część powierzchni IFL zajmowana jest przez tereny trawiaste i bagna, wody lub skały. IFL występują w 60 krajach, a 65 procent całkowitej powierzchni IFL na świecie skoncentrowane jest w Kanadzie, Rosji i Brazylii. W Polsce takie obszary nie występują.

 • Mushroom

  Lasy domem dla wielu endemicznych i zagrożonych wyginięciem gatunków. W lasach znajdujemy rośliny lecznicze, żywność i inne niedrzewne produkty leśne.

  FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Certyfikacja przyczynia się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.

  Standardy gospodarki leśnej FSC uwzględniaja troskę o środowisko i charakterystyczne walory przyrodnicze lasów. Przyczyniają się do ochrony wód, wspomagają typowanie starodrzewów istotnych do tworzenia się martwego drewna, zapobiegają utracie naturalnej pokrywy leśnej i zakazują użycia wysoce niebezpiecznych pestycydów.

  FSC poprzez unikalne narzędzia promuje odpowiedzialną przyrodniczo gospodarkę leśną.

  Obszary o Szczególnych Wartościach Ochronnych (Obszary HCV)

  Kolejnym narzędziem zaimplikowanym przez FSC jest wyznaczanie obszarów leśnych ze Szczególnymi Wartościami Ochronnymi (High Conservation Value, HCV). Wartości te są szeroko zdefiniowane i podzielone na kategorie, w których można wyróżnić np.: znaczną koncentrację różnorodności biologicznej, gatunki zagrożone, wody, gleby, czy wartości kulturowe i religijne. Narzędzie HCV jest elementem standardu FSC i służy ono do planowania ochrony powyższych szczególnych wartości. Ochrona HCV polega na ich identyfikacji, następnie doborze odpowiednich strategii zarządzania oraz monitoringu stanu HCV w czasie i przestrzeni. Ten ogólny schemat postępowania jest uszczegółowiony indywidualnie do warunków przyrodniczych, społecznych i kulturowych danego kraju.

 • Mushroom

  Lasy domem dla wielu endemicznych i zagrożonych wyginięciem gatunków. W lasach znajdujemy rośliny lecznicze, żywność i inne niedrzewne produkty leśne.

  FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Certyfikacja przyczynia się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.

  Standardy gospodarki leśnej FSC uwzględniaja troskę o środowisko i charakterystyczne walory przyrodnicze lasów. Przyczyniają się do ochrony wód, wspomagają typowanie starodrzewów istotnych do tworzenia się martwego drewna, zapobiegają utracie naturalnej pokrywy leśnej i zakazują użycia wysoce niebezpiecznych pestycydów.

  FSC poprzez unikalne narzędzia promuje odpowiedzialną przyrodniczo gospodarkę leśną.

  Standardy dla korzystania z niebezpiecznych substancji

  Kolejnym narzędziem jest polityka pestycydowa FSC. Stosowanie pestycydów i zwalczanie szkodników w leśnictwie jest przedmiotem szeroko zakrojonej debaty. FSC zakłada, iż można prowadzić odpowiedzialną gospodarkę leśną ograniczając przy tym wykorzystanie pestycydów, zwłaszcza tych najbardziej niebezpiecznych. Głównym założeniem polityki pestycydowej FSC jest zapewnienie, iż stosowanie wysoce niebezpiecznych pestycydów  w lasach z certyfikatem FSC jest ograniczane i odpowiedzialnie zarządzane, natomiast gdy nie ma alternatywy to eliminuje się stosowanie najbardziej niebezpiecznych pestycydów chemicznych. Polityka podlega regularnym przeglądom i uwzględnia zarówno globalne różnice, jak i lokalne potrzeby społeczne, środowiskowe i gospodarcze leśnictwa.

 • Mushroom

  Lasy domem dla wielu endemicznych i zagrożonych wyginięciem gatunków. W lasach znajdujemy rośliny lecznicze, żywność i inne niedrzewne produkty leśne.

  FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Certyfikacja przyczynia się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.

  Standardy gospodarki leśnej FSC uwzględniaja troskę o środowisko i charakterystyczne walory przyrodnicze lasów. Przyczyniają się do ochrony wód, wspomagają typowanie starodrzewów istotnych do tworzenia się martwego drewna, zapobiegają utracie naturalnej pokrywy leśnej i zakazują użycia wysoce niebezpiecznych pestycydów.

  FSC poprzez unikalne narzędzia promuje odpowiedzialną przyrodniczo gospodarkę leśną.

  Usługi ekosystemowe

  Oprócz drewna, lasy stanowią dla nas też inne wartości. Wspólnym mianownikiem dla tych wartości jest grupa usług ekosystemowych „wyświadczanych” nam przez lasy. FSC opracowało specjalną procedurę dla posiadaczy certyfikatu, którzy chcieliby wykazać że zarządzane przez nich lasy dają więcej niż drewno. Procedura ta wyróżnia usługi ekosystemowe związane z: ochroną bioróżnorodności, sekwestracją węgla, ochroną wód i gleb i rekreacją. Wykazany pozytywny wpływ powyższych usług ekosytemowych, a także narzędzia do komunikacji i „zielonego marketingu” proponowane przez FSC, mają na celu przynieść korzyści finansowe tym, którzy aktywnie wspierają odpowiedzialne zarządzanie lasami i ułatwiać dostęp do innych, niż drewno, korzyści dostarczanych przez lasy.