W dniu 11 lutego 2022 r. FSC International podjęło decyzję o rozwiązaniu Grupy Opracowującej Krajowy Standard FSC i o dalszych pracach zmierzających do ukończenia standardu w oparciu o alternatywne procedury jego rewizji. Decyzja FSC International (właściciela standardu oraz procesu rewizji)  spowodowana jest brakiem porozumienia w Grupie Opracowującej Standard co do treści finalnego projektu standardu oraz brakiem przedstawienia przez tę grupę planu finalizacji prac nad standardem.

Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w 2018 r. od powołania przez FSC tzw. Grupy Opracowującej Standard (w skrócie Grupa SDG- z ang. Standard Development Group). W jej skład wchodzili przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Zadaniem Grupy było dokonanie rewizji obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC, w oparciu o międzynarodowe wytyczne FSC, z uwzględnieniem szerokich konsultacji publicznych i testów terenowych.  

W ciągu czterech lat prac nad standardem, Grupa SDG odbyła łącznie 54 spotkania. FSC zaangażowało zewnętrznego moderatora, który pomagał Grupie SDG w dążeniu do konsensusu i w budowaniu platformy dialogu. Na wniosek Grupy SDG, FSC zasięgnęło również w toku prac, opinii licznych ekspertów (biologów, leśników, prawników, audytorów, językoznawców) oraz członków Forum Konsultacyjnego. W trakcie procesu rewizji przeprowadzone zostały testy terenowe (łącznie w trzech lokalizacjach) oraz dwukrotnie konsultacje publiczne. Niestety Grupie SDG nie udało się osiągnąć porozumienia co do finalnej treści standardu, ani przedstawić FSC International propozycji dot. planu prac nad finalizacją tego dokumentu. Z tego powodu FSC International z dniem 11 lutego br. podjęło decyzję o rozwiązaniu Grupy SDG i wdrożeniu alternatywnej procedury prowadzącej do ukończenia standardu. 

W imieniu FSC pragnę podziękować członkom Grupy Opracowującej Standard za ich ogromne zaangażowanie i intensywną pracę nad standardem. Mimo wielu różnic zdań, reprezentowania środowisk o często odmiennych interesach, udało im się prowadzić konstruktywny dialog i wypracować wiele rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony.  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i wszystkie pomysły zgłaszane w trakcie spotkań i poza nimi – Karolina Tymorek, Koordynatorka Grupy SDG z ramienia FSC International.  

Krajowy Standard zostanie ukończony zgodnie z alternatywną procedurą rewizji – tzw. Przejściowym Standardem Krajowym (dalej: INS – Interim National Standard), w oparciu o następujące zasady:   

  1. FSC International utworzy w lutym lub marcu 2022 r. Techniczną Grupę Roboczą (dalej: TWG – Technical Working Group). 
  2. Ostatni konsultowany projekt (Projekt nr 2) Krajowego Standardu zostanie wykorzystany jako początkowy projekt procesu INS. Grupa TWG zapozna się również z uwagami z konsultacji projektu nr 2, które miały miejsce w 2021 r. 
  3. Wymagane będzie przeprowadzenie jednych, dodatkowych konsultacji publicznych INS. 
  4. Szacunkowy czas na przedstawienie finalnej propozycji Przejściowego Standardu Krajowego to 6 miesięcy. Organem odpowiedzialnym za zatwierdzenie standardu będzie Komitet ds. Standardów i Polityk FSC International (podobnie jak byłoby to w przypadku Krajowego Standardu FSC, gdyby został uzgodniony przez Grupę SDG). 

Do czasu zatwierdzenia zrewidowanego standardu i jego wejścia w życie, wciąż obowiązuje standard z 2013 r., w oparciu o który certyfikowane są lasy w Polsce (obecnie ok. 72% lasów w kraju).  

Więcej informacji o procesie rewizji standardu czytaj na naszych stronach.

Wszelkich informacji udziela Karolina Tymorek, Krajowa Reprezentantka FSC International email: k.tymorek@fsc.org