29 lipca br. FSC International rozpoczęło konsultacje publiczne projektu Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski (dalej: Projekt Standardu). Konsultacje potrwają do 9 września br. Krajowi Reprezentanci FSC zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału.

>> Zapoznaj się z projektem Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski.

Konsultacje odbywają się wyłącznie za pomocą formularza online. Uwagi dostarczone w inny sposób nie zostaną uwzględnione.

18 sierpnia o g. 10.00 odbędzie się webinarium, podczas którego Krajowi Reprezentanci FSC przybliżą proces rewizji Standardu oraz zasady udziału w konsultacjach. Rejestracja na webinarium będzie otwarta do 14 sierpnia.

Konsultacje są istotnym elementem prac nad rewidowanym Standardem FSC. Dzięki nim możliwe będzie zebranie opinii szerokiego grona interesariuszy m.in. pracowników leśnych, zarządców lasów, branży drzewnej, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

O rewizji standardu FSC

Rewizja Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC, która rozpoczęła się w 2018 r. jest obecnie kontynuowana przez Techniczną Grupę Roboczą. Grupa ta została powołana przez FSC w kwietniu 2022 r. i składa się z przedstawicieli wszystkich trzech jednostek certyfikujących, które prowadzą w Polsce certyfikację FSC gospodarki leśnej. Są to: Bureau Veritas Polska, Preferred by Nature (NEPCon Polska) i SGS Polska. Kontynuuje ona prace nad rewizją standardu FSC rozpoczęte i mocno zaawansowane przez poprzedników (Grupę Opracowującą Standard składającą się z przedstawicieli różnych środowisk m.in. ZULi, NGOs, przemysłu drzewnego, Lasów Państwowych).

Grupa Opracowująca Standard uzgodniła w toku prac większość zapisów Projektu nr 2 standardu, jednakże nie udało jej się osiągnąć porozumienia co do kilku zagadnień, w efekcie została rozwiązana przez FSC International. Projekt nr 2 standardu stał się punktem wyjścia dla prac Technicznej Grupy Roboczej. Zapoznała się ona również z uwagami z konsultacji Projektu nr 2, które miały miejsce w 2021 r. oraz z komentarzami i wnioskami powstałymi po testach terenowych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pomocniczym, który zawiera porównanie Projektu Przejściowego Krajowego Standardu (INS) z Projektem nr 2 Krajowego Standardu.

>> Przejdź do dokumentu

Efektem prac Technicznej Grupy Roboczej jest poddawany obecnie konsultacjom projekt Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Są to trzecie i zarazem ostatnie konsultacje publiczne w ramach rewizji standardu. Po zapoznaniu się z nadesłanymi uwagami Techniczna Grupa Robocza przygotuje do końca 2022 r. ostateczną propozycję standardu do akceptacji przez Komitet ds. Polityk i Standardów FSC.

>> Przejdź do strony poświęconej rewizji Standardu

Harmonogram wdrażania nowego Standardu

Obecnie certyfikacja gospodarki leśnej odbywa się bez zmian, tj. w oparciu o krajowy standard FSC-STD-POL-01-2-2013, który obowiązuje od 2013 r. Po wejściu w życie zrewidowanego standardu dla Polski nastąpi 12 miesięczny okres przejściowy, by dać posiadaczom certyfikatu i jednostkom certyfikującym czas na wdrożenie stosownych zmian. Zarządcy lasów, aby utrzymać certyfikat FSC, będą musieli przystąpić w tym czasie do audytów zgodnie z nowym Standardem. Nowy Standard w pełni zacznie obowiązywać nie wcześniej niż w 2024 roku. Do czasu wejścia w życie nowej wersji Standardu obowiązuje Standard z 2013 r., w oparciu o który certyfikowane są lasy w Polsce (obecnie ok. 70% lasów w kraju).

Wszelkich informacji na temat rewizji Standardu udziela:

dr inż. Marek Rzońca – Koordynator prac Technicznej Grupy Roboczej, Koordynator FSC w Polsce ds. Leśnictwa (e-mail: m.rzonca@fsc.org, tel. +48 731 562 367)

W przypadku kwestii technicznych związanych z udziałem w konsultacjach prosimy o kontakt na: fsc-polska@pl.fsc.org