Idea FSC zrodziła się z pragnienia, by gospodarka leśna była prowadzona w sposób odpowiedzialny przyrodniczo, korzystny społecznie, a także opłacalny ekonomicznie w dłuższym horyzoncie czasowym.

Jednym z pierwszych działań FSC było opracowanie zestawu zasad określających najlepsze praktyki zarządzania lasami. Obowiązuje dziesięć zasad, których muszą przestrzegać właściciele i zarządcy lasów, aby uzyskać certyfikat gospodarki leśnej FSC. Zasady te obejmują szeroki wachlarz zagadnień, od wpływu na środowisko, po relacje ze społecznością lokalną i prawa pracownicze oraz kwestie monitoringu i oceny. FSC określiło również szereg kryteriów dotyczących każdej z zasad, aby zapewnić praktyczne sposoby weryfikacji ich przestrzegania.

Zasady FSC opracowano w sposób umożliwiający ich stosowanie na całym świecie, z uwzględnieniem różnych rodzajów obszarów leśnych a także uwarunkowań kulturowych, politycznych i prawnych.

10 ZASAD FSC (ZGODNIE Z PRINCIPLES & CRITERIA V5, FSC-STD-01-001 V5-2 EN )

Zapoznaj się z całym dokumentem w wersji polskiej tutaj: Zasady i Kryteria FSC V5-2_PL

 1. Zasada: ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

  Organizacja musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji, i ratyfikowanych na szczeblu krajowym, międzynarodowych traktatów, konwencji i porozumień.

 2. Zasada: PRAWA PRACOWNIKÓW I WARUNKI ZATRUDNIENIA

  Organizacja musi zapewnić utrzymanie lub zwiększenie dobrobytu socjalnego i ekonomicznego swoich pracowników

 3. Zasada: PRAWA LUDNOŚCI RDZENNEJ

  Organizacja zidentyfikuje i będzie podtrzymywała prawa i prawa zyczajowe ludności rdzennej w zakresie własności, użytkowania i zarządzania ziemią, terytoriami i zasobami, na które wpływ mają działania zarządcze.

 4. Zasada: WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI

  Organizacja przyczynia się do utrzymania lub poprawy dobrobytu socjalnego i ekonomicznego lokalnych społeczności.

 5. Zasada: KORZYŚCI PŁYNĄCE Z LASU

  Organizacja efektywnie zarządza gamą wielu produktów i usług Jednostki Gospodarowania celem utrzymania lub zwiększenia długoterminowej rentowności ekonomicznej oraz szeregu korzyści przyrodniczych i społecznych.

 6. Zasada: WARTOŚCI PRZYRODNICZE I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

  Organizacja utrzyma, ochroni lub przywróci usługi ekosystemowe i wartości przyrodnicze Jednostki Gospodarowania, a także musi unikać, naprawiać i minimalizować negatywne skutki wpływu na środowisko.

 7. Zasada: PLANOWANIE GOSPODAROWANIA

  Organizacja posiada plan gospodarowania zgodny z jej polityką i celami, proporcjonalny do skali, intensywności i ryzyka prowadzonych działań gospodarczych. Plan gospodarowania jest wdrażany i aktualizowany w oparciu o monitoring celem wspierania zarządzania adaptacyjnego. Powiązanie planowania i dokumentacji musi być wystarczające do kierowania personelem, informowania zaangażowanych i zainteresowanych stron oraz do uzasadnienia decyzji gospodarczych.

 8. Zasada: MONITOROWANIE I OCENA

  Organizacja musi wykazać, że postęp w kierunku osiągnięcia celów zarządzania, wpływ działań gospodarczych i stan Jednostki Gospodarowania są monitorowane i oceniane proporcjonalnie do skali, intensywności i ryzyka prowadzonych działań gospodarczych w celu wdrożenia zarządzania adaptacyjnego.

 9. Zasada: SZCZEGÓLNE WARTOŚCI OCHRONNE

  Organizacja utrzymuje lub wzmacnia szczególne wartości ochronne w Jednostce Gospodarowania poprzez zastosowanie podejścia przezornościowego.

 10. Zasada: WDRAŻANIE DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH

  Działania gospodarcze prowadzone przez lub dla Organizacji na obszarze Jednostki Gospodarowania są wybierane i wdrażane zgodnie z polityką i celami ekonomicznymi, przyrodniczymi i społecznymi Organizacji oraz Zasadami i Kryteriami.

Certyfikacja gospodarki leśnej FSC potwierdza, że dany las jest gospodarowany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie.

JAK WYGLĄDA PROCES CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ?

Certyfikacja odbywa się w wyniku pozytywnego przejścia oceny dokonywanej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, pod kątem zgodności gospodarki leśnej z Zasadami i Kryteriami FSC.

Jednostka certyfikująca dokonuje analizy prowadzonej gospodarki leśnej oraz jej wpływu środowiskowego i społecznego. Certyfikat gospodarki leśnej FSC jest wydawany na okres pięciu lat, przy czym obowiązkowe są coroczne audyty okresowe w celu kontroli bieżącego spełniania wymogów FSC.