Najważniejsze przykłady działań FSC na rzecz lasów w 2022 roku to:

1. Otwarcie ścieżki do certyfikacji obszarów przekształconych po 1994 r.

FSC opracowało dwa bardzo ważne dokumenty:

Oba dokumenty dają szansę na objęcie milionów hektarów zdegradowanych terenów i wdrożenie na nich zrównoważonej gospodarki leśnej, zgodnej ze standardami FSC. Przyniesie to korzyści społeczeństwu i przyrodzie, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, gdzie przekształcanie obszarów leśnych odgrywało istotną rolę w rozwoju gospodarczym od 1994 roku. Te dokumenty tworzą ścieżkę, która może posłużyć do naprawienia szkód społecznych i środowiskowych związanych z przekształceniem między 1 grudnia 1994 r. a 31 grudnia 2020 r. Odpowiednie zmiany w Zasadach i Kryteriach zostały poparte przez członków poprzez Wniosek 37 na Walnym Zgromadzeniu w październiku 2022 r.

2. Usprawnienie procesu opracowywania standardów

Międzynarodowe standardy FSC są tworzone w oparciu o głosy wielu, zróżnicowanych interesariuszy. Sposób ich opracowywania jest regulowany przez standard FSC-PRO-01-001, który został zmieniony, tak aby sam proces był bardziej efektywny, by łatwiej było angażować różne grupy interesariuszy oraz by utrzymać jego jak największą przejrzystość.

3. Stopniowe wdrażanie standardów w lasach wspólnotowych i rodzinnych

FSC opublikowało Procedurę Ciągłego Doskonalenia (FSC’s Continuous Improvement Procedure). Jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwi małym lasom, lasom o niskiej intensywności użytkowania i lasom wspólnotowym łatwiejsze uzyskanie certyfikatu FSC. Zarządcy tych kategorii lasów mogą stopniowo dostosowywać się do obowiązujących standardów FSC w trakcie pierwszego cyklu certyfikacji obejmującego 5 lat. Procedura ta może być stosowana razem z innymi rozwiązaniami dla lasów wspólnotowych i rodzinnych. Dowiedz się więcej.

4. Usprawnienie audytów gospodarki leśnej

Wraz z rewizją Standardu Oceny Gospodarki Leśnej FSC (FSC’s Forest Management Evaluations Standard), wprowadziliśmy nowe rozwiązania, które usprawnią audyty. Rewizja pozwoli na zwiększenie przejrzystości i efektywności audytów gospodarki leśnej. Kluczowe zmiany obejmują: wprowadzenie krajowych ocen ryzyka, raportowanie audytów w formie cyfrowej, poprawione planowanie zasobów audytowych oraz uproszczone wymagania dla lasów o małej wielkości lub niskiej intensywności użytkowania czy lasów wspólnotowych.

5. Zwiększenie zasięgu FSC poprzez opracowanie nowych standardów krajowych

W 2022 roku FSC opublikowało 5 nowych krajowych standardów dla Austrii, Ekwadoru, Indii, Paragwaju oraz regionalny standard dla Ameryki Środkowej (dla Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Kostaryki). Z kolei standardy dla Holandii i Malezji zostały zrewidowane, przygotowane zostały również dwa tłumaczenia na język lokalny standardów dla Belize i Surinamu. FSC posiada obecnie 78 standardów gospodarki leśnej wydanych na całym świecie.