Informacja odnośnie działań wyjaśniających ASI w związku ze skargą RDLP Łódź. 

W dniu 8 października 2021 r. Assurance Services International (ASI) opublikowało na swoich stronach internetowych aktualną informację w sprawie skargi RDLP Łódź na jednostkę certyfikującą SGS.

W kwietniu br. pisaliśmy na naszych stronach, że RDLP Łódź złożyła skargę do ASI przeciwko SGS (jednostce certyfikującej) w dniu 14 grudnia 2020 r.

ASI zakończyło  postępowanie wyjaśniające 21 kwietnia 2021 r., kiedy to przekazało zainteresowanym stronom (RDLP Łódź i SGS) końcowy raport. 

Jak informuje ASI, raport ten zawiera szczegóły dotyczące zakresu, metod i wyników śledztwa oraz wnioski i zalecenia. ASI zastrzegło jednak, że ma prawo do publikowania streszczenia raportów z wynikami śledztwa, o ile jest to możliwe. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ASI: niestety w tym przypadku publikacja nie jest możliwa ze względu na obawy dotyczące poufności.  

Historia sprawy sięga lipca 2019 r. kiedy to audytor firmy SGS zidentyfikował w RDLP Łódź dwie zasadnicze niezgodności ze standardem FSC i wystawił polecenie działań korygujących (więcej informacji można znaleźć w publicznym raporcie z audytu). RDLP Łódź zakwestionowała zgłoszone niezgodności i tym samym wyniki audytu. Zgodnie z procedurą odwoławczą obowiązującą w systemie FSC, RDLP Łódź odwołała się do SGS, najpierw w Polsce, później na poziomie międzynarodowym. Firma SGS ostatecznie podtrzymała decyzję audytora. Przypomnijmy, że od dnia 8 stycznia 2021 r. certyfikat RDLP Łódź jest zawieszony.

Kolejnym krokiem RDLP w Łodzi było skorzystanie z ujętego w procedurach FSC ostatecznego procesu odwoławczego i zgłoszenie skargi na jednostkę certyfikującą bezpośrednio do organizacji ASI, która kontroluje jednostki certyfikujące i akredytuje je w imieniu FSC. W dniach 7.01.2021 r. – 21.04.2021 r. organizacja ASI przeprowadziła śledztwo postępując zgodnie z procedurą Complaints Procedure, ASI-PRO-20-104-Complaints-V6.0.  

Maksymalny okres, w którym certyfikat FSC może pozostawać zawieszony to 12 miesięcy. W przypadku braku skutecznego wdrożenia poleceń działań korygujących w ciągu 12 miesięcy od zawieszenia certyfikatu, status certyfikatu ulega zmianie: z „zawieszony” (suspended) na „zakończony” (terminated). Przypomnijmy, że certyfikat RDLP Łódź jest zawieszony od dnia 8 stycznia 2021 r. 

Jako że system FSC jest dobrowolny, każdy posiadacz certyfikatu może w dowolnym momencie z niego zrezygnować. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi podjęła decyzję o rezygnacji z certyfikatu FSC. 

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez ASI zainteresowane strony powinny skontaktować się z panią Nathalie Breton, ASI Dispute Manager pod adresem: dispute@asi-assurance.org