W badaniu przeprowadzonym na zlecenie FSC najczęściej wskazywanym przez respondentów powodem odwiedzin lasu jest relaks, odpoczynek i dobre samopoczucie (74%). Nieco mniej wskazań zyskały korzyści zdrowotne (61%) czy możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z naturą (49%). Z kolei dla nieco ponad 1/4 badanych lasy to dobre miejsce do uprawiania sportu i turystyki.

Lasy to najbardziej różnorodne biologicznie ekosystemy lądowe na Ziemi, zamieszkiwane przez ponad 80% gatunków roślin i zwierząt. Odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu i ograniczaniu zmiany klimatu, m.in. poprzez zmniejszanie wahań temperatury czy pochłanianie dwutlenku węgla. Działają jak naturalne filtry, oczyszczając powietrze i wodę z zanieczyszczeń. Znaczenie tych ekosystemów dla życia roślin i zwierząt, ale również ludzi, jest więc ogromne. Lasy spełniają trzy podstawowe funkcje: przyrodniczą, społeczną i gospodarczą.

Funkcja przyrodnicza w sposób istotny wpływa m.in. na zachowanie różnorodności biologicznej, oczyszczanie powietrza, ochronę gleby przed erozją, a także łagodzenie skutków zmiany klimatu. Lasy pełnią też funkcję społeczną – są źródłem utrzymania, leków, paliwa, żywności i schronienia dla ponad 1/4 światowej populacji ludzi, są też popularnym kierunkiem dla turystyki i rekreacji. Rola gospodarcza to dostarczanie drewna - odnawialnego surowca wykorzystywanego w wielu sektorach gospodarki. Szacuje się, że drewno ma ok. 30 tys. zastosowań, m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, produkcji mebli, podłóg, papieru i opakowań. Zapytani o to, która funkcja lasów jest ich zdaniem najważniejsza, aż 37% respondentów wskazało, że wszystkie trzy są równie istotne. Więcej wskazań miała jedynie rola przyrodnicza – jako najważniejszą wskazało ją 44% respondentów. Co 10. badany uważa, że najistotniejsza jest społeczna rola lasów. Najmniej wskazań uzyskała funkcja gospodarcza (5,5%).

– Wskazanie przez większość ankietowanych przyrodniczej funkcji lasów jako tej najważniejszej nie dziwi, ponieważ jako społeczeństwo najczęściej patrzymy na lasy w kontekście ochrony gatunków i przeciwdziałania zmianie klimatu. Warto jednak edukować również o roli i znaczeniu lasów w kontekście społecznym i ekonomicznym.
powiedziała Karolina Tymorek, dyrektorka FSC Polska.

Międzynarodowy Dzień Lasów to inicjatywa ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, której celem jest zwiększanie świadomości o znaczeniu lasów w prawidłowym funkcjonowaniu planety. Warto pamiętać aby na co dzień dbać o las w najbliższym otoczeniu, np. poprzez włączenie się w akcje sadzenia drzew i sprzątania lasów czy w projekty edukacyjne. Każdy może też wziąć aktywny udział w konsultacjach publicznych organizowanych przez zarządców lasów, m.in. w kwestii planów urządzania lasów.

Informacja o badaniu

*Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone w Polsce w lutym 2024 roku przez SW Research na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC) i objęło reprezentatywną grupę 1005 respondentów.