FSC od samego początku wspierało rozwój EUDR i jest teraz gotowe do współpracy z Komisją Europejską, organami właściwymi UE, organizacjami pozarządowymi i biznesem, aby stało się ono sukcesem.

Czym jest EUDR?

Rozporządzenie EUDR zakazuje wprowadzania na rynek UE lub eksportowania z niego produktów, które nie spełniają wymogów legalności i zrównoważonego rozwoju. Firmy muszą dochować należytej staranności aby zapewnić, że produkty, które pozyskują, są legalne i nie są powiązane z obszarami, które zostały wylesione lub zdegradowane po 31 grudnia 2020 r. Głównym celem EUDR jest zmniejszenie wpływu UE na globalne wylesianie poprzez promowanie produktów "niepowodujących wylesiania".

Jak FSC może pomóc we wdrożeniu EUDR?

FSC ma prawie 30-letnie doświadczenie w stosowaniu rynkowego podejścia do walki z wylesianiem i degradacją lasów. Dzięki wymogom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, które obejmują zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne, certyfikacja FSC już teraz zapewnia firmom solidne podstawy, na których mogą się one opierać w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z EUDR.

Uznane systemy certyfikacji, takie jak FSC, nie mogą być wykorzystywane do zwalniania firm z ich obowiązków w zakresie należytej staranności. Jednocześnie FSC może być kluczowe we wspieraniu ich w ocenie i ograniczaniu ryzyka w ramach ich obowiązków w zakresie należytej staranności.

Jako system podlegający ciągłej ewolucji, zaangażowany w rozwiązywanie wyzwań stojących przed leśnictwem, FSC nawiązało współpracę z wiodącymi firmami technologicznymi, aby wykorzystać najnowocześniejsze innowacje, takie jak blockchain czy geolokalizacja, w celu umożliwienia identyfikowalności produktów z certyfikatem FSC.

W jaki sposób FSC angażuje się w EUDR?

FSC angażuje się w EUDR od samego początku. Jako członek wielostronnej platformy Komisji Europejskiej do spraw EUDR, FSC pracuje nad uszczegółowieniem obowiązków w zakresie identyfikowalności, a także ochrony rdzennej ludności i wzmocnienia pozycji drobnych właścicieli.

Przed wejściem w życie EUDR, FSC zorganizowało webinarium poświęcone EUDR, a także wydarzenie „Wood You Find It” w kwietniu 2023 r. w Brukseli, gdzie prawie 200 kluczowych podmiotów i decydentów spotkało się, aby omówić, w jaki sposób skutecznie spełnić wymogi geolokalizacji i identyfikowalności produktów pochodzenia leśnego.

Już wkrótce FSC opublikuje więcej informacji i przedstawi możliwości dalszego wspierania skutecznego wdrażania EUDR przez przedsiębiorstwa, a także egzekwowania przepisów przez właściwe organy.

Materiały Komisji Europejskiej:

Osoby kontaktowe w FSC:

Kwestie związane z politykami UE: Matteo Mascolo, EU Affairs & Engagement Manager: m.mascolo@fsc.org

Pytania od mediów: Dania Mousa, Programme Manager: d.musa@fsc.org