SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW FSC

 (© FSC GD/Milan Reska)© FSC GD/Milan Reska

Organizacja FSC zobowiązuje się do ułatwiania spójnej i terminowej oceny skarg i odwołań zgłaszanych przez zainteresowane strony dotyczących wszelkich kwestii w ramach systemu FSC. Proces ten jest w pełni określony w procedurach "System rozstrzygania sporów FSC" (FSC-PRO-01-009, FSC-PRO-01-008 i FSC-PRO-01-005) i innych dokumentach uzupełniających.

System rozstrzygania sporów FSC wspiera zaintersowane strony w wyrażaniu ich obaw i wątpliwości związanych z działaniem systemu FSC i w znalezieniu najlepszego sposobu rozwiązywania sporów.

FSC utworzyło centrum rozstrzygania sporów, aby zainteresowane strony mogły składać skargi i odwołania za pomocą Internetu. Zainteresowane strony mogą skorzystać z formularza online w celu złożenia skargi dotyczącej funkcjonowania systemu certyfikacji FSC, sieci biur FSC, programu akredytacji FSC lub działania akredytowanych przez FSC jednostek certyfikujących.

SKARGI PRZECIWKO POSIADACZOM CERTYFIKATÓW

W pierwszej instancji skargi na posiadaczy certyfikatów powinny być przekazywane na piśmie do właściwej jednostki certyfikującej, która zbada skargę.

Na stronie ASI można znaleźć najnowszą listę akredytowanych przez FSC jednostek certyfikujących.

Wszelkie skargi dotyczące posiadaczy certyfikatów, które nie zostały skierowane do odpowiedniej jednostki certyfikującej w celu rozwiązania, będą kierowane do jednostki certyfikującej  i nie będą obsługiwane przez FSC.

Kontakt
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebują więcej informacji, prosimy o kontakt z dispute.resolution@fsc.org lub z Krajowymi Reprezentantami FSC w Polsce.