zasady i kryteria FSC

 (© (c) FSC IC / Milan Reška)© (c) FSC IC / Milan Reška

Idea FSC zrodziła się z pragnienia, by gospodarka leśna była prowadzona w sposób odpowiedzialny przyrodniczo, korzystny społecznie, a także opłacalny ekonomicznie w dłuższym horyzoncie czasowym.

Jednym z pierwszych działań FSC było opracowanie zestawu zasad określających najlepsze praktyki i pomagających właścicielom oraz zarządcom lasów na całym świecie przyczyniać się do osiągnięcia powyższego celu w taki sam sposób. Obowiązuje dziesięć zasad, których muszą przestrzegać właściciele i zarządcy lasów, zanim będą mogli otrzymać certyfikat gospodarki leśnej FSC. Zasady te obejmują szeroki wachlarz zagadnień, od wpływu na środowisko, po relacje ze społecznością lokalną i prawa pracownicze oraz kwestie monitoringu i oceny. FSC określiło również szereg kryteriów dotyczących każdej z zasad, aby zapewnić praktyczne sposoby weryfikacji ich przestrzegania.

Zasady FSC opracowano w sposób umożliwiający ich stosowanie na całym świecie, w odniesieniu do różnych rodzajów obszarów leśnych a także uwarunkowań kulturowych, politycznych i prawnych. Aby ułatwić właścicielom i zarządcom obszarów leśnych oraz jednostkom certyfikującym interpretację najnowszych zasad i kryteriów FSC (Principles & Criteria V5, przyjęte w 2015 r.) opracowne zostały Międzynarodowe Ogólne Wskaźniki (International Generic Indicators - IGIs).

W wielu krajach Grupy ds. opracowania standardów FSC przygotowały (lub są w trakcie) krajowe standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej służące interpretacji najnowszych zasad i kryteriów FSC przy uwzględnieniu kontekstu krajowego.

10 zasad fsc ( zgodnie z Principles & Criteria V5, FSC-STD-01-001 V5-2 EN )

Zasada 1.  ZGODNOŚĆ Z PRAWEM
Organizacja musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji, i ratyfikowanych na szczeblu krajowym, międzynarodowych traktatów, konwencji i porozumień.

Zasada 2. PRAWA PRACOWNIKÓW I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Organizacja musi zapewnić utrzymanie lub zwiększenie dobrobytu socjalnego i ekonomicznego swoich pracowników.

Zasada 3. PRAWA LUDNOŚCI RDZENNEJ 
Organizacja zidentyfikuje i będzie podtrzymywała prawa i prawa zyczajowe ludności rdzennej w zakresie własności, użytkowania i zarządzania ziemią, terytoriami i zasobami, na które wpływ mają działania zarządcze.

Zasada 4. WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI
Organizacja przyczynia się do utrzymania lub poprawy dobrobytu socjalnego i ekonomicznego lokalnych społeczności.

Zasada 5. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z LASU
Organizacja efektywnie zarządza gamą wielu produktów i usług Jednostki Gospodarowania celem utrzymania lub zwiększenia długoterminowej rentowności ekonomicznej oraz szeregu korzyści przyrodniczych i społecznych.

Zasada 6. WARTOŚCI PRZYRODNICZE I WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Organizacja utrzyma, ochroni lub przywróci usługi ekosystemowe i wartości przyrodnicze Jednostki Gospodarowania, a także musi unikać, naprawiać i minimalizować negatywne skutki wpływu na środowisko.

Zasada 7. PLANOWANIE GOSPODAROWANIA
Organizacja posiada plan gospodarowania zgodny z jej polityką i celami, proporcjonalny do skali, intensywności i ryzyka prowadzonych działań gospodarczych. Plan gospodarowania jest wdrażany i aktualizowany w oparciu o monitoring celem wspierania zarządzania adaptacyjnego. Powiązanie planowania i dokumentacji musi być wystarczające do kierowania personelem, informowania zaangażowanych i zainteresowanych stron oraz do uzasadnienia decyzji gospodarczych.

Zasada 8. MONITOROWANIE I OCENA
Organizacja musi wykazać, że postęp w kierunku osiągnięcia celów zarządzania, wpływ działań gospodarczych i stan Jednostki Gospodarowania są monitorowane i oceniane proporcjonalnie do skali, intensywności i ryzyka prowadzonych działań gospodarczych w celu wdrożenia zarządzania adaptacyjnego.

Zasada 9. SZCZEGÓLNE WARTOŚCI OCHRONNE
Organizacja utrzymuje lub wzmacnia szczególne wartości ochronne w Jednostce Gospodarowania poprzez zastosowanie podejścia przezornościowego.

Zasada 10. WDRAŻANIE DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH
Działania gospodarcze prowadzone przez lub dla Organizacji na obszarze Jednostki Gospodarowania są wybierane i wdrażane zgodnie z polityką i celami ekonomicznymi, przyrodniczymi i społecznymi Organizacji oraz Zasadami i Kryteriami.