Aktualności
Przegląd wszystkich aktualności

FSC wzmacnia wysiłki na rzecz rozwiązania problemów, z jakimi mierzy się leśnictwo na Ukrainie.

Monday, 5 October 2020

Ukraina posiada znaczące obszary leśne o dużej wartości środowiskowej, społecznej i gospodarczej. Jednak od lat sektor leśny tego kraju boryka się z krytycznymi problemami, włączając w to korupcję, która ma bezpośredni wpływ na lasy.
Wraz z różnymi interesariuszami FSC zajęło się źródłem problemów, które stanowią zagrożenie dla ukraińskich lasów. Rozpoczęliśmy wdrażanie projektów naprawczych w celu stworzenia długoterminowych pozytywnych zmian w sektorze leśnym Ukrainy.

1. Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC dla Ukrainy
FSC wprowadziło na Ukrainie nowy krajowy standard gospodarki leśnej FSC. Standard ten jest wynikiem przejrzystego procesu, opartego na zaangażowaniu różnych grup interesariuszy i dostosowaniu ram międzynarodowych FSC do lokalnych warunków tego kraju. W standardzie tym uwzględniono m.in. wymóg systematycznej oceny zagrożeń korupcyjnych związanych ze wszystkimi działaniami posiadaczy certyfikatów. Wymóg ten opiera się na prawie antykorupcyjnym na Ukrainie.

2. Testowanie nowych środków mających na celu unikanie potencjalnie problematycznych i ryzykownych posiadaczy certyfikatu.
Jednostki certyfikujące akredytowane przez FSC i sama organizacja FSC rozpoczęły testy terenowe nowych inicjatyw związanych z oceną ryzyka dla integralności systemu FSC. Testowane środki mają na celu:
- uniemożliwienie dołączenia do systemu FSC tych organizacji aplikujących o certyfikację, które zamierzają niewłaście korzystać z certyfikatu, oraz
- zidentyfikowanie tych posiadaczy certyfikatów, którzy mogliby potencjalnie oszukać system.

3. Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do zwalczania nielegalnego wydobycia bursztynu. 
W celu powstrzymania naruszania obowiązujących przepisów w zakresie wydobycia bursztynu na Ukrainie FSC przeprowadziło za pomocą Systemu Informacji Geograficznej monitoring wszystkich jednostek gospodarki leśnej dotkniętych nielegalnym wydobyciem bursztynu.
Państwowa Agencja Zasobów Leśnych Ukrainy, zarządcy lasów i jednostki certyfikujące otrzymały analityczne raporty, które pokazują intensywność, dynamikę i rozmiar nielegalnego wydobycia bursztynu w każdej jednostce gospodarki leśnej.

4. Podejście przezornościowe do sprzecznych przepisów prawnych i różnych interpretacji prawa.
Część problemów leśnictwa na Ukrainie wiąże się ze zróźnicowanymi stanowiskami władz ukraińskich w odniesieniu do przepisów ograniczających cięcia sanitarne podczas corocznego tzw. „okresu ciszy”. Jednostki certyfikujące akredytowane przez FSC do tej pory postępowały zgodnie z oficjalną interpretacją Państwowej Agencji Zasobów Leśnych Ukrainy, wg której taki okres musi zostać potwierdzony na poziomie lokalnym, aby zaczął obowiązywać. Jednak inne właściwe organy rządowe przyjęły bardziej restrykcyjną interpretację i uważają, że cięcia sanitarne są zabronione w tym okresie per se.

Aby rozwiązać ten problem, FSC International opublikuje w najbliższych dniach notę doradczą, która wymaga od jednostek certyfikujących podejścia przezornościowego i uznania bardziej lub najbardziej restrykcyjnych oficjalnych wymogów za podstawę prawną w tym kraju. Kolejnym krokiem będzie publikacja przez FSC oficjalnej interpretacji dla jednostek certyfikujących, zawierającej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sytuacji na Ukrainie i sposobu postępowania.

5. Wysiłki FSC na rzecz zwiększenia integralności łańcucha dostaw węgla drzewnego.
W wyniku śledztwa przeprowadzonego przez FSC i ASI w zakresie łańcucha dostaw węgla drzewnego na Ukrainie w 2018 roku, FSC unieważniło 63 certyfikaty w tym kraju i zawiesiło wiele innych z powodu naruszeń systemu certyfikacji FSC lub błędów w łańcuchu dostaw.

6. Współpraca z kluczowymi interesariuszami.
FSC współpracuje z różnymi interesariuszami (rząd, organizacje pozarządowe, grupy społeczne, społeczności lokalne i przedsiębiorstwa) w celu omówienia i kształtowania przyszłości zrównoważonej gospodarki leśnej na Ukrainie.
We wrześniu 2020 roku FSC Ukraina zorganizowało dyskusję przy okrągłym stole z udziałem wielu zainteresowanych stron. Celem spotkania było ustalenie priorytetów i narzędzi umożliwiających przezwyciężenie kryzysu w ukraińskim sektorze leśnym. Więcej informacji o tym spotkaniu: https://ua.fsc.org/ua-ua/newsroom/id/630 

 

 


BACK TO OVERVIEW

zapisz się do Newslettera